Phiên đấu giá

Đấu Giá Cuộc Hẹn Với Dater Connor Nguyễn

  • Khách mời: Connor Nguyễn
  • Giá khởi điểm: 1 triệu VND
  • Bước giá: 100,000 VND
  • Thời gian bắt đầu: 00:00 12/08/2013
  • Thời gian kết thúc: 00:00 08/09/2013
  • Ghi chú:

    Thông tin về Connor Nguyễn:

    http://donateforadate.com/khach-moi/connor-nguyen/

Đã hết thời gian đấu giá, đang xác nhận người thắng cuộc