Phiên đấu giá

Đấu Giá Cuộc Hẹn Với Dater Diệp Lâm Anh

  • Khách mời: Diệp Lâm Anh
  • Giá khởi điểm: 1 triệu VND
  • Bước giá: 100,000 VND
  • Thời gian bắt đầu: 00:00 29/11/2013
  • Thời gian kết thúc: 21:00 06/12/2013
  • Ghi chú:

    Thông tin về Diệp Lâm Anh:

    http://donateforadate.com/khach-moi/diep-lam-anh/

Xin chúc mừng Nam P Le, với username lnnp1910 đã giành chiến thắng phiên đấu giá với số tiền đóng góp là 20,500,000