Phiên đấu giá

Đấu Giá Cuộc Hẹn Với Dater Hoa Hậu Ngọc Diễm

  • Khách mời: Hoa Hậu Ngọc Diễm
  • Giá khởi điểm: 1 triệu VND
  • Bước giá: 300,000 VND
  • Thời gian bắt đầu: 00:00 09/12/2013
  • Thời gian kết thúc: 21:00 16/12/2013
  • Ghi chú:

    Thông tin về Hoa Hậu Ngọc Diễm:

    http://donateforadate.com/khach-moi/hoa-hau-ngoc-diem/

Đã hết thời gian đấu giá, đang xác nhận người thắng cuộc