Phiên đấu giá

Đấu Giá Cuộc Hẹn Với Dater Hoa Hậu Thu Thảo

  • Khách mời: Hoa Hậu Đặng Thu Thảo
  • Giá khởi điểm: 1 triệu VND
  • Bước giá: 100,000 VND
  • Thời gian bắt đầu: 00:00 16/09/2013
  • Thời gian kết thúc: 21:00 23/09/2013
  • Ghi chú:

    Thông tin về Hoa Hậu Thu Thảo

    http://donateforadate.com/khach-moi/hoa-hau-dang-thu-thao/

Xin chúc mừng Nguyễn Thành Đồng, với username z_s đã giành chiến thắng phiên đấu giá với số tiền đóng góp là 22,400,000