Phiên đấu giá

Đấu Giá Cuộc Hẹn Với Dater MC Thanh Bạch

  • Khách mời: MC Thanh Bạch
  • Giá khởi điểm: 1 triệu VND
  • Bước giá: 100,000 VND
  • Thời gian bắt đầu: 00:00 19/12/2013
  • Thời gian kết thúc: 21:00 01/01/2014
  • Ghi chú:

    Thông tin về MC Thanh Bạch:

    http://donateforadate.com/khach-moi/mc-thanh-bach/

Xin chúc mừng Nguyễn Thanh Quang, với username jeansnguyen đã giành chiến thắng phiên đấu giá với số tiền đóng góp là 1,500,000