Phiên đấu giá

Đấu Giá Cuộc Hẹn Với Dater Nguyên Khang

  • Khách mời: MC Nguyên Khang
  • Giá khởi điểm: 1 triệu VND
  • Bước giá: 100,000 VND
  • Thời gian bắt đầu: 00:00 13/11/2013
  • Thời gian kết thúc: 21:00 26/11/2013
  • Ghi chú:

    Thông tin về Nguyên Khang:

    http://donateforadate.com/khach-moi/mc-nguyen-khang/

Đã hết thời gian đấu giá, đang xác nhận người thắng cuộc