Phiên đấu giá

Đấu Giá Cuộc Hẹn Với Dater Trang Pháp

  • Khách mời: Trang Pháp
  • Giá khởi điểm: 1 triệu VND
  • Bước giá: 100,000 VND
  • Thời gian bắt đầu: 00:00 05/11/2013
  • Thời gian kết thúc: 21:00 12/11/2013
  • Ghi chú:

    Thông tin về Trang Pháp:

    http://donateforadate.com/khach-moi/trang-phap/

Xin chúc mừng Tran Cong Hoang, với username Hoang Tran đã giành chiến thắng phiên đấu giá với số tiền đóng góp là 2,000,000